Klimasikring

Arkil udfører omfattende kloakeringsopgaver og råder over avanceret tunneleringsudstyr, der kan udføre tunnelering i forbindelse med bassinledninger og afløbssystemer til håndtering af fremtidens store mængder regnvand.

Vi har erfaringerne og kompetencerne til at udføre en lang række komplekse entreprenørdiscipliner – også når det gælder klimasikring.

Vores afdelinger inden for anlæg, beton, fundering og miljøteknik har gennem årene samarbejdet bredt om en lang række opgaver. Blandt vores mange specialer er tunnelering, højvandssikring, forsinkelsesbassiner og lokal afledning af regnvand (LAR).

Vi løser alle typer opgaver. Store og små. På land og til vands. Uanset om det er traditionelle opgaver eller mere komplekse udfordringer, som kræver innovative løsninger.

Læs folder

FN'S VERDENSMÅL I FOKUS

Entreprenørvirksomhederne er i frontlinjen, når samfundet skal klimasikres. Der påhviler os i Arkil en særlig forpligtelse  at bidrage med viden og kompetencer, så tiltag til klimasikring bliver effektive og økonomisk forsvarlige, og uden unødige negative implikationer for samfundet og naturen. Dette skal nødvendigvis ske i samarbejde med virksomhedens kunder. 

Og selv om Arkils aktiviteter ikke giver mulighed for at kunne bidrage meningsfuldt til samtlige mål, er det os magtpåliggende at anvende de verdensmål, som har berøring med os som en ledestjerne for indsatsen for socialt ansvar i Arkil.

Vores arbejde med verdensmålene

Læs vores CSR-rapport

Klimasamarbejde med Niras i rammeaftalen med Aarhus Vand

For at imødekomme klimalovens mål om 70% reduktion af CO2 før 2050 har entreprenøren Arkil og rådgivervirksomheden NIRAS ind-gået et klimasamarbejde. Her vil Arkil udvikle konkret tiltag i jag-ten på lavere CO2-udslip til bl.a. forsyningssektoren, som NIRAS vil beregne effekten af.

Klimasamarbejdet tager udgangspunkt i de projekter omkring fornyelse af vand- og spildevandsledninger i den sydlige del af Aarhus, som udføres i rammeaftalen Vandpartner ved Aarhus Vand og Favrskov Forsyning.

Læs om klimasamarbejdet

 

Tunnelering er en skånsom måde at klimasikre byområder

Tunnelering er en effektiv og skånsom måde at klimasikre i byområder, da man undgår at grave store bassin- og afløbsledninger ned i områder med trange pladsforhold.

Store dele af arbejdet i forbindelse med tunnelering udføres under jorden, hvor ledninger i dimensioner op til Ø3.000 mm fremføres mellem tilslutningsbygværker uden gene for det omkringliggende miljø. Alt afhængigt af den valgte løsning er det muligt at tunnelere op til 1.000 meter mellem hvert tilslutningsbygværk.

Vi udfører tunneleringsarbejder med både åben front (”pipe jacking”) og tryksat lukket front – og vi kan også etablere tilslutningsbygværker og håndtere grundvand i hele anlægsfasen.

Læs mere om Damhusledningen

Din partner indenfor LAR-løsninger

Vi er i Arkil specialister i at håndtere regnvand tæt på kilden gennem lokal afledning af regnvand – i daglig tale LAR-løsninger.

Store nedbørsmængder belaster afløbssystemet kortvarigt, og LAR-løsninger minimerer behovet for kapacitet i det eksisterende afløbssystem, fordi regnvandet transporteres fra eller genanvendes, hvor det falder. Derved belaster det ikke kloaksystemet.

Læs folder


Vejbede

Vejbede er en af mange løsninger til at håndtere regnvand lokalt. Regnvandet ledes ikke til nedløbsbrønde, som ved en traditionel afvandingsløsning, men ledes i stedet direkte til bedene, hvor vandet nedsives.

Vandrender

Løsninger med åbne vandrender fungerer som dynamiske grøfter til at skabe føringsveje, så regnvand kan ledes på overflader i stedet for i kloaknettet.

Regnvandsbassiner

Et regnvandsbassin er en fordybning, som regnvandet kan løbe ud i, så kloaknettet ikke overbelastes. Bassinet fyldes i tilfælde af stærkt regnvejr, og tømmes langsomt i tider med lidt regn.

Wadier

Wadier er en kombination af en grøft og en faskine, hvis fordel er, at den kan bortlede, opmagasinere og nedsive vand i samme element.

Læs case ved Salling Bageri

Skybrudssikring - renovering af kloaksystemet

Skybrudssikringsprojektet kræver en renovering af hele kloaksystemet i Kastellet. Desuden etableres et stort vandreservoir under Kirkepladsen og der laves en pumpestation under græsset ved Kommandantgården, hvor regnvandet kan pumpes ud i Københavns Havn.

Læs mere om klimasikringsprojektet på Kastellet

Højvandssikring af de danske kyster

Danske havnebyer og kystnære bebyggelser har oplevet store ødelæggelser på ejendomme og arealer som følge af storme og havvandsstigninger de seneste år.

Højvandssikring af de danske kyster er derfor en væsentlig udfordring, som betyder, at der fremover skal findes bæredygtige løsninger.

Hos Arkil mestrer vi en lang række kompetencer, som kan sikre de danske kyster og havne i fremtiden med løsninger, der tilgodeser og skaber et mere dynamisk og attraktivt havnemiljø. Vi udfører forhøjelse af kaj-anlæg, etablerer slusesystemer og forstærker og udbygger eksisterende diger.

Læs mere om klimasikring af Roskilde Inderfjord

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk