I Arkil ser vi partnering som fremtidens samarbejdsform. Vi har solid erfaring med at arbejde i såvel rammeaftaler som partnering-aftaler. Vi ser store fordele i disse flerårige aftaler, hvor et godt samarbejde aktørerne imellem kan skabe udvikling, optimering og effektivisering til gavn for alle.

Hver partnering er unik. Ud fra vores erfaring med nuværende og tidligere partnering-projekter ved vi, at en partnering-model fra SvendborgAarhus, Kjellerup, Aabenraa eller Vejle ikke nødvendigvis kan overføres direkte til et nyt område og en ny bygherre. Men de gode erfaringer og kompetencer, som er tilegnet i andre partnerskaber, er værdifulde byggesten, når et nyt partnerskab skal etableres.

Ved partnering oplever vi et unikt forhold mellem entreprenør, bygherre og rådgiver. Et forhold, der bygger på:

  • Åbenhed overfor hinanden.
  • Tillid til, at alle arbejder for det fælles mål.
  • Loyalitet overfor projektet.
  • Viljen til videndeling.
  • Viljen til at gå nye veje.


Disse værdier er kommet ind under huden på os, og det er dem, vi i høj grad vil bygge videre på i kommende partnerskaber.

Hvad er Partnering?

Ordet ”partnering” betegner en samarbejdsform, hvor bygherre, rådgiver og udførende entreprenør indgår en særlig form for aftale –nemlig en aftale, hvor der i højere grad lægges vægt på at skabe overensstemmelse mellem parternes mål og incitamenter.
Partnering-modellen er lavet for at undgå den konfliktsituation, der typisk kan opstå, hvis man møder uforudsete problemer undervejs i et projekt, eller der opstår særlige omstændigheder, der ikke er taget højde for i tilbudslisterne. Man taler lige frem om et opgør med konfliktkulturen i entreprenør-branchen. I disse tilfælde har parterne normalt en økonomisk interesse i at optimere egen forretning, når det gælder traditionelle udbudsformer.

Partnering-modellen søger netop i disse situationer at give alle parter en økonomisk interesse i at samarbejde om at løse uforudsete problemer i fællesskab – til alles tilfredshed. Virkeligheden er ofte anderledes end de forventninger, man lægger til grund for udbud og tilbudslister – specielt når det gælder store og komplicerede projekter. Partnering-modellen er derfor specielt velegnet til store og komplicerede projekter, hvor det kan være svært at forudse, hvilke vanskeligheder, man vil møde undervejs.
 

Plads til innovation

Flere hjerner tænker som bekendt bedre end én. En af de store fordele ved partnering er, at entreprenørens ideer og erfaringer kan komme i spil allerede i den tidlige planlægning af de kommende projekter.

Vi ser en klar fordel i at kunne give vores input til bygherrer og rådgivere så tidligt som muligt i projektplanlægningen og derigennem i fællesskab finde den bedste løsning for projektet.

Fra vores tidligere og igangværende partnerskaber ved vi, at der også er stor værdi i at inddrage eksterne parter i projektgranskningen. Vi har gode erfaringer med at inddrage såvel leverandører/producenter som bygherrens driftsmedarbejdere i projektgranskningen og planlægningen. De kan, med hvert deres blik på det foreløbige projekt, komme med væsentlige input, der kan forbedre projektet både i forhold til den videre planlægning, udførelse og drift. Dermed kan de bidrage til, at partnerskabet vælger den rigtige og mest optimale projektløsning.
 

Åben økonomi

Når Arkil går ind i et partnerskab, lægger vi alt frem på bordet. Det er helt naturligt for os at være fuldt ud åbne om de økonomiske forhold på et projekt, og vi har stor erfaring med at dokumentere og samle projektøkonomien på partnering-opgaver.

Vores troværdighed ligger derfor på et højt niveau hos vores samarbejdspartnere. De har ved selvsyn set, at Arkil i høj grad er medvirkende til, at alle parter når både egne og fælles økonomiske målsætninger, idet vi i høj grad er bevidste om vores ansvarlighed overfor partnerskabet.
 

Et spørgsmål om kulturændring

Det er vores erfaring, at partnering frem for alt andet kræver, at der hersker en meget stor gensidig tillid blandt de involverede parter. Det er stort set umuligt at udarbejde en samarbejdsmodel, der helt udelukker, at en af parterne har mulighed for ”at snyde på vægtskålen” – derfor kræver partnering-modellen både ekstra stor åbenhed, at de involverede parter har en meget stor loyalitet over for projektet og hinanden, samt at der bruges flere ressourcer på projekt- og økonomistyring end normalt. Det betyder også, at projektet skal have en vis størrelse, før det giver mening at benytte partneringmodellen i forhold til de ressourcer, der skal lægges i det.

Partnering er en meget anderledes måde at arbejde på end de traditionelle udbudsformer, og det er vores erfaring, at det kræver en kultur- og holdningsændring, ikke bare når det gælder indgåelse af aftaler og projektering, men ihøj grad også, når det gælder det daglige samarbejde – helt ud i de yderste hjørner af byggepladsen. Til gengæld er det også vores erfaring, at udbyttet er stort målt på både økonomi, udførelseshastighed og medarbejdertilfredshed, når det lykkes ændre kultur og holdninger.

Anlæg

Arkil og Port of Aalborg sænker CO2-udslip med solceller på skurvogn

En række tiltag skal bringe CO2-udslippet fra Arkils skurvogne hos Port of Aalborg nær nul.

Læs hele casen

Projektperiode
2022-2023
Bygherre
Port of Aalborg
Kontraktsum
23 mio. kroner

Anlæg

Rammeaftale i partnering for Aarhus Vand

Læs hele casen

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk