17. juli 2018

Vejomlægningsprojekt bringer flere kompetencer i spil

  

Niels Gyldings Gade i Horsens skal flyttes 50 meter og rundkørslen ændres til et lysreguleret kryds for at skabe bedre forhold for trafikken i området. Vi udfører det omfattende vejprojekt, og det bringer næsten alle vores interne kompetencer i spil.

Flere af vores afdelinger, Anlæg, Fundering, Miljøteknik og Asfalt, er involveret i et komplekst vejomlægningsprojekt i det centrale Horsens. Projektet udfordres af, at området ligger på gammel havbund. Det er derfor nødvendigt at pælefundere nogle af ledningerne med 25 meter lange pæle. 

Det sker for at forhindre, at både ledninger og den nye vej begynder at synke. Oven på pælene bliver der støbt en ny betonbjælke, der er en halv meter bred. Herover skal der etableres en ny Ø1600 betonledning, der skal bruges som spildevandsledning. Sammen med spildevandsledningen skal der også etableres en ny regnvandsledning fra Ø1400 til Ø400mm.

Projektet er også udfordret af, at grundvandsspejlet står cirka en meter under terræn. Arkil Miljøteknik har derfor en stor opgave i at sænke grundvandet, således at ledningsarbejderne kan udføres. 

I forbindelse med vejomlægningen nedlægges en eksisterende rundkørsel, og der etableres et lyskryds i stedet. Samtidig etableres en ny vej gennem Rådhusparken. Med i entreprisen er også nyanlæg af både fortove og nye belægninger. 

PROJEKTET I DETALJER

Vejomlægningen af Niels Gyldings Gade er en af de største infrastruktur-opgaver i Horsens midtby i nyere tid. Niels Gyldings Gade, skal flyttes mod nord, så der kan bygges boliger nord for Bygholm Å, og vejnettet nord for hovedfærdselsåren skal omlægges, så den passer til nybyggeriet på Kvickly-grunden, der også går i gang. På den nord-syd gående strækning vil trafikanterne opleve vejspærringer, mens det er meningen at holde selve Niels Gyldings Gade åben i hele perioden, bortset fra to nætter, hvor der skal lægges asfalt.

I april blev Ove Jensens Alle lukket, og rundkørslen ved Holmboes Alle er blevet nedlagt. Der skal nu etableres et trebenet kryds, som i starten vil blive reguleret af et midlertidigt lyssignal. I uge 26 blev Holmboes Alle lukket. Den åbnes igen i august, og i september åbnes der op for kørsel på den nye Niels Gyldings Gade i én retning. Hele omlægningen skal være tilendebragt inden nytår.

 

KONTAKT

Lars Eriksen
Projektchef, Arkil Silkeborg

le@arkil.dk
40 19 55 61 

FAKTA OM PROJEKTET

Kompetencer
Anlæg
Asfalt
Fundering
Miljøteknik

Hvad?
Omfattende vejomlægningsprojekt, hvor vej flyttes 50 meter og ledninger pælefunderes. 

Hvor?
Niels Gyldings Gade i Horsens

Projektperiode
2018

Bygherre
Horsens Kommune

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk