Bjergmarkens renseanlæg

Arkil har opført nyt ristehus på Bjergmarkens Renseanlæg i Roskilde. Projektet omhandler etableringen af en ny forbehandling på det eksisterende Renseanlæg Bjergmarken.

Facts

Projektperiode
Januar 2021 - September 2022
Bygherre
Fors A/S
Kontraktsum
48,3 mio. kroner

In situ støbt bygning

Projektet består af et forbehandlingsanlæg med et nyt in situ støbt sand-og fedtfang, nyindløbspumpestation og bygværk for modtageranlæg for septisk slam. Alle tre bygværkerer under jorden.

Udover arbejderne med bygninger og bygværker, skal der udføres en række ledningsarbejder med store og små dimensioner, samt flere kritiske omkoblinger af de eksisterende tilløbsled-ninger til det nye færdige anlæg.

Mange fagdiscipliner i udførelsen

 

  • Anlægsarbejder, store ledninger, udgravninger, terrænreguleringer og befæstelsesar-bejder
  • Overpumpninger af store mængder spildevand for at sikre forsat drift på det eksiste-rende anlæg
  • Funderingsarbejder, betonpæle, indfatningsvægge og grundvandssænkning
  • In situ støbte betonkonstruktioner
  • Betonelementmontage
  • Diverse håndværksdiscipliner, tømrer, tagdækker, VVS, maling og epoxy-behandling 

entreprenørprojektering

Der er i projektet også entreprenørprojektering bestående af følgende discipliner:

  • Udvendige sandwichelementer, indvendige bærende vægelementer(herunder konsoller til kraner), huldækselementer og tagkonstruktion
  • Varmetabsberegninger, herunder isoleringstykkelser (vægge, gulve, tag) ogkomfortventilation
  • VVS installationer
  • Ventilationsanlæg, indeholdende komfortventilation og punktudsugningsanlæg
Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk