Stor byggemodning ved Køge Kyst

Byggemodning ved Søndre Havn i Køge, hvor vi har haft et stort fællesprojekt med pælefundering, støbning af bundplade og vægge forud for etagebygger.

Facts

Projektperiode
2020-2021
Bygherre
Enemærke & Petersen
Kontraktsum
ca. 50 mio. kroner

Køges mest forurenede område

Området er ét af de allermest forurenede industriområder i Køge. Her lå for få år siden en kemikaliefabrik, som producerede en lang række kemikalier, lige som der på området tidligere har ligget et oliedepot. Lækager fra utætte rørledninger og lagertanke er gennem årene sivet ned i undergrunden.

Vores andel er, foruden selve grundvandssænkningen og grundvandsrensningen, omfattende miljøteknisk sparring. Både jord og grundvand er meget kraftigt forurenet, hvilket stiller store (og skrappe) krav til at vores medarbejdere har de rigtige værnemidler. 

Fokus på grundvand

Derudover er der ekstra fokus på vandkvaliteten på det oppumpede grundvand, som efter rensning skal udledes i Køge Havn. Grundvandet har visse steder vist sig at have en pH-værdi på 12 (meget basisk).

Rensningsanlægget vil således omfatte både buffertanke for neutralisering/opblanding af oppumpet grundvand, samt olieudskilning, bundfældning, sandfiltrering og måske op til 4-dobbelt kulfiltrering. Grundvandssænkningsanlægget skal være driftsklart, så snart det sidste spunsjern er sat i byggegruben.

Støjskærm og hovedspunsgrube

Hos fundering betyder forureningen også, at opgaven er grebet lidt anderledes an.

Spunsgruben skal forankres, og der bruges derfor ankerspuns fremfor traditionelle jordankre. På den måde vil vi sikre, at vi ikke skal til at bore ned i den meget forurenede jord, som er i området. For at kunne udføre spunsgruben har vi været nødsaget til at lave en støjskærm, som kan afskærme for støjen ud mod naboerne.

Støjskærmen strækker sig over 75 meter og stikker 12 meter op i luften. Den består af 18 meter lange spunsjern, som alle presses i jorden med vores Hydropressesystem, som er monteret på vores multifunktionsmaskine RTG22S. Når støjvæggen er etableret kan vi gå i gang med hovedspunsgruben, som bliver vibreret i jorden.

Hovedspunsen består af en 510 meter lang spunsvæg, som skal ned og afskære grundvandet i et dybereliggende lerlag, for at sikre en mere kontrolleret grundvandssænkning af gruben.

Forurenet jord flyttes

Når byggegruben står færdig, skal der indbygges jord om byggegruben og genindbygges jord, når kælderen er etableret. Anlæg står for opbrydning af fundamenter og konstruktioner på og i jorden samt udgravningen og bortkørslen af jorden i byggegruben.

Andre opgaver for Køge Kyst

FLYTNING AF IVAR HUITFELDTS VEJ

1000 meter stationsvej blev flyttet 10 meter mod øst for at give bedre plads til den nye bydel med rådhus, parkeringshuse, kommunale institutioner, indkøbscentre, biograf og kulturhus.

Projektet blev udført i perioden 2013 til 2015 og var i projektperioden hyppigt besøgt af arkæologer, der løbende undersøgte udgravningen til vejens nye placering. Undersøgelserne gik i vid udstrækning på de volde og fæstninger svenskerne byggede under svenskekrigene 1657-1660.

PERRONBRO TIL KØGE KYST (Link til case)

Arkil udførte for Køge Kyst P/S etableringen af en 100 meter lang og 19,2 meter bred perronbro mellem Stationstorvet og Collstrupgrunden over Køge Station, Ivar Huitfeldts Vej og Østre Banevej. Broen blev opført i perioden 2016-2017 og er tegnet af Tegnestuen Vandkunsten A/S.

STIUNDERFØRING VED KØGE KYST

I september 2017 afsluttede Arkil første etape af en ny stiunderføring syd for Køge Station, der skal binde byen sammen med havneområdet. I løbet af en periode på tre måneder byggede vi overdelen til en fremtidig stitunnel, så den resterende del af en gangsti under banen kunne bygges senere, uden at forstyrre togdriften.

GRUNDMODNING PÅ SØNDRE HAVN

Arkil vandt i 2015 en grundmodningsentreprise – grovmodning og finmodning – af et større byggefelt på Søndre Havn i Køge. I den grove ende bestod projektet i at lægge ledninger i jorden og flytte jord samt etablering af et ca. 350 meter langt dige i L-elementer ud mod Øresund. Diget skal sikre området mod en 100-års hændelse for høj vandstand i Køge Bugt. Finmodningen bestod i at afslutte området med belægning og beplantning og klargøre områderne omkring de nye byggerier til indflytninger. 

FAKTA

Køge Kyst P/S er et partnerskab mellem Køge Kommune og Realdania By & Byg om at udvikle det centrale havne- og stationsområde i Køge mellem bymidten og Køge Bugt.

Betegnelsen Køge Kyst dækker over tre ting:

Et 24 ha stort område centralt beliggende i Køge mellem den historiske bymidte og Køge Bugt.

Et byudviklingsprojekt, som i løbet af de næste 10-15 år skal føre til en attraktiv og bæredygtig bydel.

I løbet af de næste 13 år skal der efter planen etableres lidt over 300.000 etagekvadratmeter byggeri fordelt på boliger, erhverv, detailhandel og kultur.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk