Vejomlægning i Horsens midtby

Den stærkt trafikerede Niels Gyldings Gade nær havnen i Horsens skal flyttes 50 meter og rundkørslen ændres til et lysreguleret kryds for at skabe bedre forhold for trafikken i området. Vi udfører det omfattende vejprojekt, der bringer næsten alle vores interne kompetencer i spil.

Facts

Projektperiode
2018
Bygherre
Horsens Kommune
Kontraktsum
31 mio. kr.

Samarbejde med mange kompetencer i spil

Vejomlægningen af Niels Gyldings Gade er én af de største infrastruktur-opgaver i Horsens midtby i nyere tid. Niels Gyldings Gade, skal flyttes mod nord, så der kan bygges boliger nord for Bygholm Å, og vejnettet nord for hovedfærdselsåren skal omlægges, så den passer til nybyggeriet på Kvickly-grunden, der også går i gang.

Gammel havbund udfordrer anlægsprojekt

Da området ligger oven på gammel havbund, er der en række anlægsmæssige udfordringer forbundet med projektet.

Både vores anlægsafdeling i Silkeborg, Fundering, Miljøteknik og Asfalt er involveret i det komplekse vejomlægningsprojekt. Projektet udfordres af, at området ligger på gammel havbund. Det er derfor nødvendigt at pælefundere nogle af ledningerne med 25 meter lange pæle.

Det sker for at forhindre, at både ledninger og den nye vej begynder at synke. Oven på pælene bliver der støbt en ny betonbjælke, der er en halv meter bred. Herover skal der etableres en ny Ø1600 betonledning, der skal bruges som spildevandsledning. Sammen med spildevandsledningen bliver der også etableret en ny regnvandsledning fra Ø1400 til Ø400mm.

Grundvandssænkning

Projektet er også udfordret af, at grundvandsspejlet står cirka en meter under terræn. Arkil Miljøteknik har derfor en stor opgave i at sænke grundvandet, således at ledningsarbejderne kan udføres.

I forbindelse med vejomlægningen nedlægges en eksisterende rundkørsel, og der etableres et lyskryds i stedet. Samtidig etableres en ny vej gennem Rådhusparken. Med i entreprisen er også nyanlæg af både fortove og nye belægninger.

Udført af: Arkil Anlæg, Arkil Fundering A/S, Arkil Asfalt

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk