28. april 2011

7 Referat af generalforsamling

Børsmeddelelse nr. 07 – 28. april 2011

Referat af generalforsamling

På selskabets ordinære generalforsamling onsdag den 27. april 2011 blev bestyrelsens beretning og årsrapport godkendt, ligesom der blev meddelt décharge for direktion og bestyrelse.

Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier indtil næste ordinære generalforsamling, dog senest den 27. oktober 2012, inden for en samlet pålydende værdi af maksimalt 10% af den til enhver tid værende aktiekapital blev vedtaget. Erhvervelsen skal ske til en kurs, der ikke må være højere end den på overdragelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs noterede slutkøberkurs for B-aktier med tillæg af 10%. Endvidere blev ændring af fristen i vedtægternes § 3a stk. 1 for forhøjelse af aktiekapitalen vedtaget.

Bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægterne blev vedtaget.

Årets overskud tkr. 30.512 i Arkil Holding A/S blev som foreslået disponeret som følger (tkr.):
 

Udbytte 0
Overført resultat 30.512
  30.512

 

Den samlede bestyrelse blev genvalgt og Agnete Raaschou-Nielsen blev valgt som nyt medlem til bestyrelsen. Selskabets revisor KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Niels Arkil som formand og Hans Schmidt-Hansen som næstformand.

Der fremkom ikke yderligere oplysninger på generalforsamlingen, som ikke i forvejen er offentliggjort.


Med venlig hilsen

ARKIL HOLDING A/S
 

Niels Arkil

Box 2 content

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk